Metodika Kořeny života

Základní specifika a popis programu
Celodenní zážitkový a výchovně-vzdělávací eko-program je určen žákům 1.stupně základních škol (4.-5.ročník) a odehrává se v prostředí moravských jeskyní a okolní přírodě.

 

Během netradiční návštěvy jeskyně (na způsob oživené prohlídky přizpůsobené specifikům a věku žáků) a pobytu v přírodě si žáci udělají představu, jak se asi žilo v pravěkých dobách, setkají se s historií a vývojem člověka v přírodním i společenském kontextu. Hravou prožitkovou formou žáci získají praktické informace o přírodě, jejich cyklech, člověku, historii a vývoji, pravěkém a moderním umění, ekologii, stejně jako o kultuře přírodních národů světa v kontrastu současné moderní civilizace.
Hlavním a nosným tématem celého programu je příroda, člověk a umění – v čem příroda člověku pomáhá (voda, oheň, půda, materiál, obživa, úkryt apod.), kdy může příroda člověka ohrožovat (nepřízeň počasí, setkání s nebezpečnými zvířaty, otrava apod.) a v čem může příroda člověka inspirovat po umělecké stránce (hudba, poezie, tanec, výtvarno, divadlo apod.).

Žáci si vyzkouší např. orientaci v terénu, rozpoznávání zvířat, stromů, plodů a bylin, seznámí se s dovednostmi nutnými k přežití v přírodě, přírodními živly a cykly (země, voda, oheň, vzduch) a jejich významem, hospodařením s potravou a vodou, základními řemeslnými a uměleckými prácemi (keramika, kůže, dřevo, kámen, přírodní barvy apod.). Dále se žáci seznámí s uměním původních národů světa a jeho vývojem v čase po výtvarné, hudební, taneční a divadelní stránce.

 

Rámcový přehled stanovišť v jeskyni a v okolní přírodě

1. STANOVIŠTĚ: Jeskyně v minulosti a dnes
Způsob oživené prohlídky, motivace – kreslení s hudbou ve dvou skupinkách na velké papíry zemi, přenos v čase do pravěku, rozbor výtvorů se žáky – konfrontace představ a faktů. 
Klíčová témata: vznik, vývoj a specifika jeskyní, architektura a funkce jeskyní, podmínky v jeskyni, srovnání v čase (pomocné metodické karty – řez jeskyní, vznik jeskyní apod.).

2. STANOVIŠTĚ: Život v jeskyni    
Motivace: tématické hry zaměřené na spolupráci – kmenový tanec, zvířecí hlasy v pravěku, rytmická pulsace. 
Klíčová Témata: život v jeskyni (fauna a flóra), specifika dané jeskyně, zvířata v jeskyni žijící a přechodně se v ní schovávající, srování - minulost a současnost, předchůdci člověka a jejich zázemí v jeskyni - úkryt, potrava,  oheň,…
Akustika jeskyně – živá ukázka hry na didgeridoo, domorodý dechový hudební nástroj původem z Austrálie (jeden z nejstarších na Zemi).

3. STANOVIŠTĚ: Zdraví v jeskyni
Speleoterapeutická zastávka, ukázky dechových technik (prvky čchi kung, plný jógový dech, hravé dechové postupy), poté relaxace na lehátkách (karimatkách) s tichem, zvuky přírody a živou akustickou hudbou (africká kalimba, australské didgeridoo, hopi drum, tibetské mísy, dešťová hůl,…). Kreslení po tmě na černý papír – představy, asociace. Zpětná vazba od žáků – jak se cítili, co prožívali.
Klíčová témata: péče o vlastní zdraví, dechové aktivizační a relaxační techniky, vliv jeskynního prostředí a hudby na člověka.

4. STANOVIŠTĚ: Přežití v přírodě

Stanoviště kousek od jeskyně, na začátku lesa. Kruh z žáků, uprostřed 40 věcí do batohu – úkol:  výběr 20ti nejpodstatnějších pro přežití v přírodě. Žáci se musí mezi sebou dohodnout, které věci si vemou a které nechají ležet. Také mají odůvodnit proč si dané věci vybírají. Z obsahu: nůž, drát, podpalovač, nádoba na vodu, kompas, rybářské háčky a silon, teplé onlečení, karimatka, spacák,… 
Klíčová témata: Přežití v přírodě, základní zdroje, orientace v přírodě - bez techniky, s technikou, první pomoc v přírodě - základy, přírodní a moderní lékárnička.

5. STANOVIŠTĚ: Tajemství v přírodě 
Stanoviště v lese, motivace – skupinová hra potravinový řetězec, strom života. Objevování a poznávání okolní přírody na konkrétních příkladech (luční a lesní byliny, ze života bobra, komunikace mravenců apod.)
Klíčová témata: Fauna (živočišná říše), poznávání zvířat dle stop, pachu, vzhledu, zvuků. Flóra (rostlinná říše), poznávání léčivých a jedovatých rostlin, rozpoznávání keřů a stromů. Přírodní živly - země, voda, oheň, vzduch (původ, význam, přínosy a hrozby pro člověka).

6. STANOVIŠTĚ: Umění v přírodě
Závěrečné relaxační stanoviště na louce, experimentální a tvůrčí výtvarné, hudební, taneční a dramatické aktivity. Motovace – SMSka do pravěku – poslání audiovizuální zprávy napříč časem. 
Klíčová témata: výtvarné činnosti z přírodnin (symboly, mandaly, zdobení těla, …), hudba a tanec v přírodě (zpěv, hra na tělo a s nástroji), pravěké divadlo na zvolené téma (lov, oslava, léčení,…).

Inspirace mandalami:

https://www.centrum-mandala.cz

https://www.emptykingdom.com/featured/flower-mandalas/


Výstupy pro školu:
1) Zpracování pravěké nástěnky (plakát, bilboard) z akce (nejpozději do 14 dnů od akce).
2) Zpravování audiovizuální dokumentace (foto prezentace, video klip)
3) Představení projektu jiné třídě (vrstevníkům nebo o stupeň níže).

 

Kořeny života a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV)

Z pohledu vzdělávací soustavy ČR klade program Kořeny života důraz na mezipředmětové vztahy, rovnováhu výchovných (prožívání, chování, vztahy, postoje, hodnoty) a vzdělávacích (informace, poznatky, schopnosti, dovednosti) cílů u žáků na 1. stupni ZŠ (2.období, 4.-5. stupeň) a na motivaci žáků poznávat kořeny, vývoj a rozmanitost života na Zemi. Program metodicky navazuje na aktuální Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (NÚV, 2007, Praha) a je sestaven s cílem kreativního obohacení výchovně-vzdělávací práce škol se zaměřením na praktické životní dovednosti.

Cíle základního vzdělávání (výběr cílů z RVP ZV), které program Kořeny života pomáhá naplňovat:

 • Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.
 • Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný.
 • Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě.
 • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žítspolečně s ostatními lidmi.

Vzdělávací oblasti a obory (výběr z RVP ZV), které program Kořeny života podporuje:

 • Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět).
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství).
 • Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis).
 • Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova).
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví).

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.

Průřezová témata (výběr z RVP ZV), které program Kořeny života podporuje:

 • Osobnostní a sociální výchova (sebepoznání, seberegulace, psychohygiena, neverbální a verbální komunikace, mezilidské vztahy, osobní rozvoj, evoluce lidského chování, ekologické principy, emocionální vztahy, osobní postoje, praktické dovednosti ve vztahu k přírodnímu prostředí, smyslové vnímání, kreativita, hodnoty a postoje.
 • Multikulturní výchova (kulturní jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti, člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik, právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi - bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost.
 • Environmentální výchova (pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Základní podmínky života, postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro získávání obnovitelných zdrojů surovin a energie i pro mimoprodukční hodnoty - inspiraci, odpočinek. Uvědomování si přírodního i sociálního prostředí jako zdroje inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot.

Zdroj: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007, VÚP, Praha)